Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2019

Galadriela

November 27 2019

Galadriela
5644 d69d 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viajamaicanbeat jamaicanbeat
Galadriela
8555 707e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viagreywolf greywolf

November 20 2019

Galadriela
Galadriela

- Czy ty masz cel będący na końcu drogi?
- Mam.
- Szczęściarz.
- To nie jest sprawa szczęścia, Geralt. To jest sprawa tego, w co wierzysz i czemu się poświęcisz.
— Andrzej Sapkowski – Miecz przeznaczenia

November 15 2019

Galadriela
1918 1cee 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf

November 14 2019

Galadriela
8778 47c2 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSylvka Sylvka

November 11 2019

Galadriela
0044 0359 500
Reposted fromslodziak slodziak viagreywolf greywolf

November 10 2019

Galadriela
Galadriela
Reposted fromshakeme shakeme viaslodziak slodziak

November 09 2019

Galadriela
4083 fdfe 500
Reposted frommalice malice viagreywolf greywolf

November 07 2019

Galadriela
2205 8dde 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagreywolf greywolf

November 06 2019

Galadriela
3485 0e32 500
Reposted fromnazarena nazarena viarabarbarowy rabarbarowy

November 04 2019

Galadriela
4269 9869 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaaikko aikko
Galadriela
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
Galadriela
Galadriela
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viagreywolf greywolf

November 03 2019

Galadriela
7841 bcec
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagreywolf greywolf
Galadriela
9033 fd61
Hillar Małgorzata - My z drugiej połowy XX wieku
Galadriela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl