Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

Galadriela


I am super
Reposted fromSuperHeroSuperSoup SuperHeroSuperSoup

November 09 2018

Galadriela
4175 1dff
These apartments belong to Chandler & Joey and Monica & Rachel.
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaikari ikari
Galadriela
4174 b63d 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafriends friends
Galadriela
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viavertheer vertheer
Galadriela
7474 f79e 500
Galadriela
(...) pierwszy "Harry Potter" ukazał się dwadzieścia lat temu. DWADZIEŚCIA LAT TEMU!!! Kiedy? Jak to się stało?
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viahogwarts hogwarts
Galadriela
2492 a617 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafilmowy filmowy
Galadriela
3152 e789
Reposted fromkarmacoma karmacoma viarabarbarowy rabarbarowy

November 07 2018

8809 2e29

lucylovesmemore:

This could easily get into Vogue magazine…

Galadriela
7454 7c2e
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viashitsuri shitsuri

November 06 2018

Galadriela
Galadriela
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie

November 05 2018

Galadriela
6372 5607 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll

November 04 2018

Galadriela
2283 2c26 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaThe1995 The1995
Galadriela
Marzyć bez limitu, kompleksów i bez wstydu.
— Nosowska
Galadriela
Galadriela
Reposted fromshakeme shakeme viamikrokosmos mikrokosmos
Galadriela

November 01 2018

Galadriela
1533 eb8f 500
Reposted fromlouve louve viaultraviolet ultraviolet
Galadriela

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viazyrafa zyrafa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl